ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

“Samsung AddWash Promo Ticket Restaurant”

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στη Λεωφ. Κηφισίας 24Α, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα (εφεξής «η Διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «Samsung AddWash Promo Ticket Restaurant» (εφεξής «το Πρόγραμμα»), σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής (εφεξής «οι Όροι»), οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.SamsungAddWashPromo.gr (εφεξής το «Site»).

2. To Πρόγραμμα ισχύει για αγορές όλων των Samsung AddWash πλυντηρίων και πλυντηρίων/στεγνωτηρίων με κωδικό WW80K44305W/LV, WW80K5410UW/LV, WW80K6414QW/LV, WW90K5410UW/LV, WW90K6414QW/LV, WW12K8412OW/LV, WD80K5410OW/LV, WD90K6410OW/LV (εφεξής το «Προϊόν») από τα συμμετέχοντα* φυσικά ή/και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά τους καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του διαστήματος από 20/03/207 έως και 30/04/2017 (εφεξής «Διάρκεια Αγορών») βάσει παραστατικού αγοράς και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ή/και των Δώρων.

Στις περιπτώσεις παραγγελιών που πραγματοποιήθηκαν εντός της Διάρκειας Αγορών βάσει αποδεικτικού παραγγελίας των καταστημάτων, αλλά το παραστατικό αγοράς εκδόθηκε μετά τη λήξη της Διάρκειας Αγορών, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παραγγελίας για τη Συμμετοχή, υπό τη προϋπόθεση προσκόμισης και του παραστατικού αγοράς κατά την παραλαβή του Δώρου.

Όσοι αγοράσουν το Προϊόν εντός της Διάρκειας Αγορών (εφεξής οι «Δικαιούχοι») δικαιούνται, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και την κατωτέρω διαδικασία, να διεκδικήσουν εφόσον το επιθυμούν διατακτικές της εταιρείας "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε." (EDENRED - Ticket Restaurant) (εφεξής οι «Διατακτικές» ή «Δώρο») σύμφωνα με τα κατωτέρω. Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να επισκεφθούν το Site και να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 3 εντός του διαστήματος από 20/03/2017 έως και 31/05/2017 ή έως εξαντλήσεως των Δώρων ανά κατηγορία (εφεξής «Διάρκεια Συμμετοχής»).

Ρητώς διευκρινίζεται ότι θα διατεθούν συνολικά έως και 262 Δώρα για την κατηγορία Διατακτικών συνολικής ονομαστικής αξίας 50€ (10x5€), έως και 200 Δώρα για την κατηγορία Διατακτικών συνολικής ονομαστικής αξίας 100€ (20x5€) και έως και 118 Δώρα για την κατηγορία Διατακτικών συνολικής ονομαστικής αξίας 150€ (30x5).

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας στη δήλωση συμμετοχών και στην απόδοση των Δώρων.

Δώρα σε αντιστοιχία με το Προϊόν:

· Για το πλυντήριο Samsung AddWash WW80K44305W/LV το Δώρο που αντιστοιχεί είναι διατακτικές συνολικής ονομαστικής αξίας 50€ (10x5)

· Για το πλυντήριο Samsung AddWash WW80K5410UW/LV το Δώρο που αντιστοιχεί είναι διατακτικές συνολικής ονομαστικής αξίας 50€ (10x5)

· Για το πλυντήριο Samsung AddWash WW80K6414QW/LV το Δώρο που αντιστοιχεί είναι διατακτικές συνολικής ονομαστικής αξίας 100€ (20x5)

· Για το πλυντήριο Samsung AddWash WW90K5410UW/LV το Δώρο που αντιστοιχεί είναι διατακτικές συνολικής ονομαστικής αξίας 100€ (20x5)

· Για το πλυντήριο Samsung AddWash WW90K6414QW/LV το Δώρο που αντιστοιχεί είναι διατακτικές συνολικής ονομαστικής αξίας 150€ (30x5)

· Για το πλυντήριο Samsung AddWash WW12K8412OW/LV το Δώρο που αντιστοιχεί είναι διατακτικές συνολικής ονομαστικής αξίας 150€ (30x5)

· Για το πλυντήριο/στεγνωτήριο Samsung AddWash WD80K5410OW/LV το Δώρο που αντιστοιχεί είναι διατακτικές συνολικής ονομαστικής αξίας 150€ (30x5)

· Για το πλυντήριο/στεγνωτήριο Samsung AddWash WD90K6410OW/LV το Δώρο που αντιστοιχεί είναι διατακτικές συνολικής ονομαστικής αξίας 150€ (30x5)

Οι διατακτικές μπορούν να εξαργυρωθούν στην Ελλάδα μέχρι τις 28/02/2018[AV1] , στο δίκτυο συμβεβλημένων καταστημάτων με την εταιρεία έκδοσης των διατακτικών (ενδεικτικά επιχειρήσεις που εμπορεύονται γεύματα ή τροφή έτοιμη προς κατανάλωση με το Σύστημα Διατακτικών Γεύματος (Ticket Restaurant) και οι οποίες εμφανίζουν σε διακριτό χώρο το σήμα της EDENRED – Ticket Restaurant καθώς και σε συγκεκριμένες αλυσίδες super-market). Η χρήση των διατακτικών υπόκειται σε ειδικότερους όρους χρήσης, όπως αυτοί ορίζονται από την εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να ενημερωθείτε σχετικά με το δίκτυο συμβεβλημένων καταστημάτων παρακαλούμε επισκεφτείτε το http://www.edenred.gr/

Όλες οι Διατακτικές, ανάλογα με τη συνολική ονομαστική τους αξία (50€ / 100€ / 150€) αποτελούνται από επιμέρους διατακτικές αξίας 5€ έκαστη. Κάθε διατακτική των 5€ αφαιρείται στο σύνολο της από το ποσό του λογαριασμού αγορών του Δικαιούχου.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η τμηματική εξαργύρωση κάθε διατακτικής των 5€ ή αντικατάστασης αυτής με χρήματα.

3. Διαδικασία Συμμετοχής:

Για να διεκδικήσει ο Δικαιούχος τις Διατακτικές που του αντιστοιχούν θα πρέπει να επισκεφτεί το Site και αφού διαβάσει και αποδεχθεί τους Όρους να καταχωρήσει εντός του διαστήματος από 20/03/2017 έως και 31/05/2017 ή έως εξαντλήσεως των Δώρων ανά κατηγορία (εφεξής «Διάρκεια Συμμετοχής»), το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνσή του, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, το σειριακό αριθμό (serial number) του Προϊόντος και μία φωτογραφία του παραστατικού αγοράς του Προϊόντος. Αφού καταχωρήσει τα στοιχεία του θα του εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι τα στοιχεία του καταχωρήθηκαν σωστά. Εφόσον ελεγχθεί η συμμόρφωση της συμμετοχής με τους παρόντες Όρους, ο Δικαιούχος θα ενημερώνεται με Mail σχετικά με την εγκυρότητα τη συμμετοχής του και τις λεπτομέρειες της παραλαβής. Οι Διατακτικές θα αποστέλλονται με ταχυμεταφορέα στην ως άνω διεύθυνση του Δικαιούχου, προϋπόθεση δε παραλαβής αποτελεί η επίδειξη από τον τελευταίο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς του ή αντιγράφου αυτής ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του και η ηλικία του.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Πρόγραμμα οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί στο τηλέφωνο 210-8253672 (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00-17:00, εκτός αργιών).

4. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν ολοκληρώσει την ανωτέρω διαδικασία ή δεν καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία (serial number Προϊόντος, παραστατικό αγοράς, προσωπικά στοιχεία) όπως περιγράφονται ανωτέρω, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και δεν θα καταχωρείται έως ότου και εφόσον ο συμμετέχων συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν αποστείλει για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας) τα απαιτούμενα σύμφωνα με τoν Όρο 3 στοιχεία έως τη λήξη της Διάρκειας Συμμετοχής ή αρνηθεί τις Διατακτικές τις οποίες δικαιούται ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά τις Διατακτικές αυτές. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στο Δικαιούχο ούτε εναλλακτικό δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δε θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και την απόδοση των Διατακτικών κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δε θα υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Δικαιούχων.

5. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την πάροδο της 31/05/2017 ή μετά την απόδοση του μεγίστου αριθμού Δώρων ανά κατηγορία, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν εκπρόθεσμη παραλαβή των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ουδέν επάγει αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια.

6. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Δικαιούχος υπαναχωρήσει από την πώληση / επιστρέψει το Προϊόν κατόπιν συμμετοχής του στο παρόν Πρόγραμμα, η συμμετοχή του ακυρώνεται αυτόματα και θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά στο τηλέφωνο 210-8253672 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00πμ έως τις 17:00μμ. και να επιστρέψει το δώρο, σε περίπτωση που του έχει ήδη παραδοθεί.

7. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ή μεταβιβάζεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών στο Πρόγραμμα, κατά πλήρη αντιστοιχία με τον αριθμό των Προϊόντων τα οποία αγοράσθηκαν από τον ίδιο κατά τη οριζόμενη στον Όρο 2 Διάρκεια Προγράμματος.

8. Οι Δικαιούχοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Όρο 3 ανωτέρω. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα συναινούν στη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σε βάση δεδομένων, είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων, είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από τη Διοργανώτρια ή μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου μπορεί να διορίσει (εφεξής ο «Εκτελών την Επεξεργασία») προκειμένου να διεκπεραιώσει τη διαχείριση των δεδομένων, με σκοπό τη διενέργεια του Προγράμματος. Εφόσον ο συμμετέχων επιθυμεί, μπορεί κατά την καταχώρηση των στοιχείων του να παρέχει τη συγκατάθεση για μελλοντική απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Τα σχετικά προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, εξαιρουμένου του Εκτελούντος την Επεξεργασία. Η Διοργανώτρια δύναται να διαβιβάζει τα δεδομένα σε εταιρείες του ομίλου Samsung. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη Διοργανώτρια και τον Εκτελούντα την Επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με το ν. 2472/1997 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και την πολιτική απορρήτου διαδικτυακού τόπου της Διοργανώτριας, το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.samsung.com/gr/info/privacy.html. Οι συμμετέχοντες διατηρούν τα δικαιώματα που προέρχονται από τον ως άνω νόμο και ιδίως τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντιρρήσεως). Για τυχόν άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων από τους συμμετέχοντες, οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 2130163800.

9. Η Διοργανώτρια δύναται - αλλά δεν υποχρεούται - να αποκλείσει από το Πρόγραμμα σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες ή/και τεχνικά σφάλματα ή/και οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες Όρους.

10. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Προγράμματος, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους Όρους ή/και να ματαιώσει το Πρόγραμμα, με ανακοίνωση στο Site. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί το Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

11. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του ομίλου της Διοργανώτριας.

12. Τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη απαιτούνται για την παραλαβή και χρήση του Δώρου επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τους συμμετέχοντες.

13. Οι τελικοί αποδέκτες και κομιστές των Διατακτικών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές και η Διοργανώτρια όπως και η εταιρεία "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε." (EDENRED - Ticket Restaurant), από την οποία τις έχει προμηθευτεί η Διοργανώτρια, δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αντικατάσταση αυτών σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή/ και καταστροφής, είτε στο σύνολο τους είτε τμηματικά. Διευκρινίζεται ότι οι Διατακτικές είναι ανώνυμες και ως εκ τούτου κατά την προσκόμιση δεν πραγματοποιείται οποιουδήποτε είδους έλεγχος ταυτοπροσωπίας.

14. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων.

15. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν φιλικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται κατ’ αποκλειστικότητα τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

16. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Πρόγραμμα οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί στο τηλέφωνο 210-8253672 (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00-17:00, εκτός αργιών).

*Συμμετέχοντα καταστήματα για τις αγορές των Προϊόντων Samsung: Δίκτυο καταστημάτων Κωτσόβολος (http://www.kotsovolos.gr/site/allstores.jsp), Δίκτυο καταστημάτων Media Markt (http://www.mediamarkt.gr/webapp/wcs/stores/servlet/MultiChannelMyStore?storeId=19701&langId=-18), Δίκτυο καταστημάτων Electronet (http://www.electronet.gr/ElectronetStores.aspx), Mega Euronics (http://www.megaeuronics.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD), Welcome Stores (https://www.welcomestores.gr/index.php?route=information/stores), Expert (http://www.expert-hellas.gr/content/stores), Best Electric (http://bestelectric.gr/index.php?q=&dispatch=store_locator.search ), ΑΛΜΑ ALMA ELECTRIC ΣΥΝ.ΠΕ (http://www.alma-electric.gr/index.php?option=com_ content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=7), και τα καταστήματα ΤΖΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε. (Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 381, 713 04, Ηράκλειο Κρήτης), ΙΩΣΗΦ ΠΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ (Λεωφόρος Βεΐκου 46, 111 47, Γαλάτσι Αττικής), ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝ. Τ. & ΣΙΑ Ο.Ε (Καρτεράδος, 847 00, Καρτεράδος Σαντορίνης Κυκλάδων), ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ (Πλατεία Πλουμιστού, 20200, Κιάτο Κορινθίας), ΔΟΥΒΡΗΣ Α.Ε. (Κανακάρη 102-104, 26221, Πάτρα).